Preguntas frecuentes

Queremos axudarche a aclarar todas as dúbidas que teñas. Para iso poñemos á túa disposición as preguntas máis frecuentes que nos soen trasladar os usuarios.

Podes realizar calquera outra consulta a través do formulario de consulta

A Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia é unha entidade sen ánimo de lucro, creada en 1995, que agrupa actualmente a 12 asociacións repartidas por toda a xeografía galega.

Diriximos o noso traballo á persoas con problemas de saúde mental, ás súas familias e persoas achegadas, a os e ás profesionais da saúde mental e a sociedade en xeral.

Temos delegacións en Santiago, Vigo, Ourense, Lugo e A Coruña

Podes contactar con nós a través do teléfono gratuito 900 102 661, a nosa web ou redes sociais:
Facebook e Twitter

O trastorno mental é unha alteración de tipo emocional, cognitivo e/ou do comportamento no que quedan afectados procesos psicolóxicos básicos como a emoción, a motivación, a cognición, a conciencia, a conduta, a percepción, a aprendizaxe e a linguaxe, o cal dificulta a adaptación da persoa ao ámbito cultural e social no que vive e crea algunha forma de malestar subxectivo.

É fundamental entender os problemas de saúde mental como unha parte da nosa vida e unha circunstancia máis da persoa, e non como un elemento que anula o resto das nosas capacidades.

É importante saber que os problemas de saúde mental poden tratarse para lograr a recuperación ou permitir que a persoa poida ter unha mellor calidade de vida.

Os problemas de saúde mental responden moi poucas veces a modelos simples de tipo causa-efecto. As súas causas son probablemente múltiples, e nalgúns casos son descoñecidas.

Segundo a Organización Mundial da Saúde, unha de cada catro persoas presenta ou presentará un problema de saúde mental ao longo da súa vida. Aínda que poida haber persoas con máis predisposición xenética que outras, os factores ambientais e sociais poden afectar de forma determinante na aparición dos problemas de saúde mental, polo que todos e todas estamos expostos a iso.

En Galicia, hai máis de 80.000 persoas con certificado de discapacidade por enfermidade mental, sendo esta a segunda causa de discapacidade despois da física.


6 na provincia de A Coruña
Ferrol, Narón, Cerdido, Betanzos, Culleredo, Cee, Vimianzo, Santiago, Noia, Ribeira, Dodro e Ordes.  
 • Sáude Mental Ferrol. 981 388992 
 • Aspaneps. 981 300 370 
 • Apem. 981132218
 • Fonte da Virxe. 981884239
 • A Creba. 981824921 
 • Andaina. 981802078 
2 na provincia de Lugo
Lugo, Guitiriz, Burela, Ribadeo e Cervo .
 • Alume. 981251602 
 • A Mariña. 982557692 
4 na provincia de Pontevedra
Pontevedra, Vigo, Redondela, Cangas, Baiona, A Guarda, Ponteareas e A Cañiza.
 • Doa. 986483208 
 • Avelaíña. 986610021 
 • Alba. 986859368 
 • Lenda. 986859368 

Os dispositivos (centros, pisos ou residencias) teñen financiación pública, xa sexa a través de la Consellería de Sanidade ou da Consellería de Política Social. Según sexa o seu financiador os requisitos de acceso aos mesmos, sempre que haxa prazas dispoñiibles, poden variar. Normalmente teñen que ser derivados polos servizos de saúde mental o polos servizos sociais ou de dependencia.
Chama ou ponte en contacto coa entidade que che interese para ampliar esta información.

Si, todos os servizos xestionados directamente pola federación son gratuítos. 
Algúns dos servizos prestados polas das entidades federadas poden ter un custe o cofinanciamento: pisos, residencias, centros ocupacionais ou centros de día.

A propia federación ten unha serie de servizos que xestiona directamente, os cales son: 
- Servicio de información, orientación e asesoramento 
- Servicio de inserción laboral e emprego 
- Servicios de asesoría xurídica 
- Servicio de Ocio e deportes 
Estes servizos pódelos atopar en todas as delegacións de FEAFES nas catro provincias.

Para acceder aos nosos servizos podes poñerte en contacto connosco no teléfono gratuito 900 102 661 e marcar unha cita presencial para así poder atender de xeito personalizado, as túas necesidades.
Segundo da localidade da que sexas podes chamar directamente á oficina que che quede mais cerca do teu domicilio:
- A Coruña. 981228135 
- Santiago. 981554 395
- Lugo. 982254452 
- Ourense. 988601 194 
- Vigo. 986485 779

Si, os nosos servizos tamén son ofrecidos a familiares e achegados. Chámanos e buscaremos dar respostas as túas inquedanzas ou necesidades.

Non. Dende os servicios de información, asesoramento e apoio escoitarán, orientarán e apoiarante de xeito profesional e integral os profesionais dos nosos equipos, compostos por traballadoras sociais, educadoras sociais e psicólogas. As nosas profesionais poderán apoiarte emocionalmente no afrontamento da túa situación pero non se presta servicio profesional de psicoterapia. Ofreceremosche información sobre os tratamentos de psicoterapia dende os servicios públicos de Saúde e como solicitalos.

Non, pero temos un servizo de orientación laboral mediante o cal ofrecemos información, asesoramiento e apoio á inserción laboral traballando como centro colaborador do Servicio Público de Emprego de Galicia. Para isto, contamos co Observatorio de Emprego para Personas con Enfermidade Mental, que ten como misión facilitar a inserción laboral a través de accións de información, orientación, formación, intermediación laboral coas empresas e apoio para a consecución e o mantenmento do posto de traballo

As persoas con enfermidade mental son violentas: As persoas con problemas de saúde mental non teñen máis probabilidades de ser violentas que as demais, e só o 3-5% dos actos violentos poden atribuírse a persoas cunha enfermidade mental grave. De feito, as persoas que teñen unha enfermidade mental grave son 10 veces máis propensas a ser vítimas de delitos violentos en comparación coa poboación xeral. Igualmente, está comprobado que o maior volume de violencia entre estas persoas corresponde á exercida sobre elas mesmas.
As personas con enfermidade mental non poden vivir cos demais: Como calquera outra persoa, as que teñen un problema de saúde mental poden vivir soas, coa súa familia, en parella ou como desexen. Cada persoa e cada contexto son diferentes e todos podemos necesitar apoios para levar unha vida autónoma e co maior benestar posible. Nos últimos anos lográronse importantes avances para que as persoas con enfermidade mental sexan visibles e participen na contorna comunitaria dun xeito normalizado.

As persoas con enfermidade mental non se recuperan: As persoas con enfermidade mental poden mellorar e melloran. O máis axeitado é que se traballe con elas dende un enfoque integral que combine tratamento médico, medidas de rehabilitación socio-laborais e apoios psicolóxicos e familiares.

Se tes esquizofrenia é porque consumes drogas: Ter unha esquizofrenia non é consecuencia do consumo de drogas, nin toda a xente que ten unha esquizofrenia consume este tipo de sustancias. Hai unha serie de factores que poden predispoñer á aparición da esquizofrenia. O consumo de drogas é o que se denomina un factor de risco, isto é, aumenta as probabilidades de experimentar crises ou outros brotes psicóticos en persoas que xa tiñan predisposición.

A enfermidade mental causa discapacidade intelectual: Unha enfermidade mental non é nin causa unha discapacidade intelectual. Son dúas cousas diferentes, aínda que poden presentarse á vez na mesma persoa. A diferencia da discapacidade intelectual, e a enfermidade mental non está asociada a ningún nivel particular de intelixencia, podese presentar a calquera idade e é tratable.

A min no me pode tocar: 1 de cada 4 persoas desenvolverá algún problema de saúde mental ao longo da súa vida . Aínda que pode haber persoas con máis predisposición xenética que outras, os factores ambientais poden afectar de forma determinante na aparición de trastornos mentais, polo que todos estamos expostos a telos.

Non poden traballar: En España, 13.000 persoas con enfermidade mental teñen un emprego regular. Sen embargo, o 44% delas declara ter sufrido algún tipo de discriminación no ámbito laboral.

Na infancia non hai problemas de Saúde mental: Os nenos e as nenas tamén poden exhibir sinais de advertencia temperás que representen unha alarma para a súa saúde mental. Estes problemas de saúde mental a miúdo pódense diagnosticar clinicamente e adoitan ser un produto da interacción de factores biolóxicos, psicolóxicos e sociais. Os datos revelan que o 10-20% dos nenos e adolescentes sofren trastornos psiquiátricos. A metade das enfermidades mentais presentan síntomas antes de que unha persoa cumpra os 14 anos, e tres cuartos delas comezan antes dos 24 anos.

Este novo sistema de apoios que define a nova lei baséase en diferentes figuras, que serán graduadas en función das necesidades de apoio de cada persoa. Estas son: 
- Curatela (asistencial ou representativa) 
- Guardador de feito 
- Defensor xudicial 

A curatela establecerase para aquelas persoas con discapacidade que poidan precisar dun apoio continuado. Esta deberá establecela unha xuíza ou un xuíz, quen tamén deberá determinar nas áreas dá vida nas que a persoa necesitará lestes apoios. 

A curatela é unha medida de asistencia, O curador ou curadora está obrigado a: 
- Manter contacto persoal coa persoa necesitada de apoio e a desempeñar as funcións encomendadas coa dilixencia debida. 
- Asistir á persoa á que preste apoio no exercicio da súa capacidade xurídica respectando a súa vontade, desexos e preferencias. 
- Procurar que a persoa con discapacidade poida desenvolver o seu propio proceso de toma de decisións. 
- Fomentar as aptitudes da persoa á que preste apoio, de modo que poida exercer a súa capacidade con menos apoio no futuro. 

Para aquelas que precisan de apoios máis extensos, establecer, de maneira excepcional, a curatela representativa. Esta figura está pensada para representar á persoa con discapacidade cando esta non poida facelo por se mesma. Ou curador ou curadora deberá facer un inventario do patrimonio dá persoa apoiada e render contas de maneira periódica. Así mesmo, ou xuíz ou xuíza deberá establecer cando a persoa con discapacidade necesitará ser representada o simplemente acompañada ou asistida.

A garda de feito establecerase cando non existan medidas voluntarias ou xudiciais aplicadas. É dicir, é o apoio natural á persoa, sen a necesidade de formalizalo. 

Cando a natureza do acto requira acreditar a representación (por exemplo, para accións de compra venda), a persoa que exerza a garda de feito solicitará autorización xudicial para esa situación puntual. 

O defensor xudicial nomearase xudicialmente cando quen desempeñe a curatela teña un impedimento transitorio para actuar nun caso concreto, ou cando exista un conflito de intereses ocasional entre esta persoa e á que lle preste apoio. 

Que existan modificacións na lei non quere dicir que as persoas que recibían apoio para desenvolver os seus proxectos de vida deixen de facelo, en todo caso deberán ser protagonistas desa toma de decisións e recibirán eses apoios na medida que os necesite. 

Á súa vez, as persoas que prestan o apoio actualmente poderán seguir facéndoo, pero a través doutras figuras xurídicas. A persoa ten que estar no centro das decisións e débese respectar a súa vontade e preferencias, pero non se lle vai a deixar sen apoios.

A curatela, pasa a ser unha figura con carácter asistencial que só terá carácter representativo en casos especialmente graves. O xuíz establecerá en que actos concretos debe intervir a persoa que exerce a curatela e si a súa intervención terá carácter asistencial ou representativo, de modo que, todas as accións que non estean recollidas na sentenza poderán ser realizadas sen apoio pola persoa con discapacidade. Con carácter xeral a curatela será asistencial.

Os titores, curadores e defensores xudiciais nomeados baixo o réxime da lexislación anterior exercerán o seu cargo conforme ás disposicións desta lei a partires da súa entrada en vigor. 

As persoas, os apoios e quen os proporciona no momento actual, os apoios que están establecidos segundo a anterior lexislación (tutela, curatela, patria potestade prorrogada, etc.) continúanse aplicando e proporcionalmente iránse trasladando ao novo sistema de apoios que resultará da entrada en vigor da nova lei. So quedan suxeitos a tutela, únicamente:
1.º Os menores non emancipados en situación de desamparo. 
2.º Os menores non emancipados non suxeitos a patria potestade. 

Quedan sen efecto todas as privacións de dereitos a partir da entrada en vigor da Lei (Votar, Contraer Matrimonio, Conducir…) Establécese un período de adaptación á nova lexislación de 3 anos, aínda que se pode pedir por calquera dos interesados unha vez entrada en vigor

Trátase dun documento que acredita a discapacidade das persoas. Vai dirixido a personas de calquera idade e se fundamenta sobre todo nos efectos para a capacidade de realizar as actividades básicas da vida diaria. Este recoñecemento efectúase a través dos Equipos de valoración e orientación (EVO) dependentes das xefaturas territoriais da Consellería de Política Social. Si alcanza unha porcentaxe igual ou superior ao 33% poden acceder a unha serie de beneficios: fiscais, laborais, económicos, educativos, sociais, entre outros. 

Para solicitar o recoñecemento de dependencia, recomendámosche que solicites cita coa túa Traballadora social dos Servizos Sociais do teu concello para que ela poida tramitalo. Se non tes traballadora social de referencia, podemos orientarte e acompañarte no proceso.

Podes consultalo no mapa de recursos da nosa web. En caso que teñas dúbidas co prodemento llama ao noso teléfono 900 102 661 e orientarémoste.

En caso de que o teu familiar se atope nunha situación de crise, preguntarlle que necesitaría para atoparse mellor. É posible que facendo algo pequeno consigamos que non empeore a situación ou incluso que se revirta. En caso de que non haxa nada que poida facer un mesmo, o recomendable é chamar ao profesional que teña de referencia (médico, psiquiatra, psicóloga…) para intentar ter as pautas concretas para solventar esta crise. Nalgúns casos, segundo a súa gravidade, se pode contemplar como opción o ingreso involuntario.

Existen dous tipos: 

a) O internamento ordinario: é aquel que se realiza con autorización xudicial previa. O procedemtno comenza mediante unha demanda xudicial que se presenta no Xuzgado, acompañada de informes médicos que acrediten a necesidade do internamento. Incluso pode iniciarse a través do Ministerio Fiscal. Ademáis dos informes médicos, se debe contar cun informe do centro onde se realizará o internamento (sexa público ou provado) que establezca que existen prazas dispoñibles. 

b) Internamento urxente: aquel onde o internamento se produce primeiro e a autorización xudicial se obtén posteriormente. Neste caso debe darse conta do internamento ao xuzgado no prazo de 24 horas e o xulgado o ratificará como máximo nun prazo de 72 horas. É o internamento que se realiza a través do protocolo ACOUGO. Dicho protocolo establece que o internamento se levará a cabo a través del chamando ao 061 en situación de urxencia, entendendo por tal, aquela onde exista un grave perigo para a integridade física ou para a vida da persoa afectada ou de terceros. Realízase a través de facultativos médicos acompañados dos corpos e forzas de seguridade do Estado.

É unha prestación económica que trata de cubrir a perda de ingresos que sufre un traballador cando por enfermidade ou accidente ve reducida ou anulada a súa capacidad laboral. Dependendo do grao de incapacidade, esíxense uns requisitos xerais e de cotización. Se a incapacidade deriva de accidente, sexa ou non de traballo ou de enfermidade profesional non se esixen cotizacións previas. 

Tipos e compatibilidades/incompatibilidades: 
- Incapacidad permanente parcial: Compatible con calquera traballo incluido o que estaba realizando. 
- Incapacidad permanente total: Compatible con calquera traballo excluido o desempeño do mesmo posto na empresa. 
- Incapacidad permanente absoluta e gran invalidez: Pode realizar actividades compatibles co seu estado. A partir da idade de acceso á xubilación, é incompatible co traballo por conta propia ou allena. 

En todos os casos, si se realizan traballos susceptibles de inclusión nalgún dos rexímenes da Seguridade Social, existe obligación de cursar alta e cotizar, debendo comunicarllo á entidade xestora. 

Máis información: https://www.seg-social.es/

Non. Ter un diagnóstico de saúde mental non leva parexo a percepción dunha axuda económica. Pide cita e poderás recibir asesoramento sobre esta posibilidade segundo as túas circunstancias (certificado de discapacidade, anos cotizados, ingresos económicos familiares, demandante de emprego de longa duración..)

Se non atopaches resposta a túa dúbida, podes preguntarnos a través do formulario.

Teño lido e acepto a política de privacidade.

Ten que aceptar a política de privacidade

Le informamos que "Saúde Mental Feafes Galicia- Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia", es el Responsable de tratamiento de los datos identificativos aquí facilitados, los cuales son empleados para gestionar la petición recibida, siendo lícito este tratamiento en base a un consentimiento inequívoco prestado por la persona interesada. Los datos no serán cedidos salvo obligación legal y serán conservados durante el tiempo preciso para alcanzar la finalidad acordada. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a la dirección Rúa Belgrado 1, 15707 Santiago de Compostela o a través del email datos@feafesgalicia.org .También puede presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.

Autorizo a FEAFES Galicia a enviar información a través do meu correo electrónico e/ou postal.

Enviar unha copia desta mensaxe a túa propia dirección de correo.