Créditos

Para a realización desta web usáronse tanto elementos propios como de terceiros, cóntase cos permisos e/ou licencias correspondentes para osu uso.
TECNOLOXÍAS:
Para o desenvolvemento deste website utilizouse o frameworkBootstrap, CSS3, PHP 5, HTML5, MySql 5.0, Java Script, jQuery
O xestor de contidos está desenvolvido á medida por Sergio Moreira.

TIPOGRAFÍAS USADAS:
Roboto: É unha tipografía de Cristian Robertson para Google e distribuída baixo licenza Apache 2.00
Droid Serif: É unha tipografía de Google deseñada orixinariamente para o sistema operativo Android e distribuída baixo licenza Apache2.00
Roboto condensed: É unha tipografía de Cristian Robertson paraGoogle e distribuída baixo licenza Apache 2.00

DIRECCIÓN DE PROXECTO
Ana Escrigas

DESEÑO E PROGRAMACIÓN
Deseño web: Piedrapapeltijera
Programación: Sergio Moreira

FOTOGRAFÍA
Todas as imaxes utilizadas neste proxecto son propiedade do seu autor. As imaxes de terceiros contan con licenzas de uso público,Creative Commons ou calquera outra que permite o libre uso neste tipo de proxectos.