26/10/2016.

O Concello de Vigo financia actuacións de atención integral á saúde mental

A través da “Subvención a entidades e asociacións de carácter social sen ánimo de lucro para actividades na área dos Servizos Sociais”, a Concellería de Política Social de Vigo impulsa o “Programa Integral de Información e Atención Sociofamiliar a Familiares, Coidadores e Persoas con Enfermidade Mental 2016” que trata de respostar, dun xeito integral e individualizado, ás necesidades das persoas con problemas de saúde mental e dos seus familiares no termo municipal de Vigo.

Grazas a este programa, no que levamos de ano FEAFES Galicia atendeu a un total de 535 persoas con enfermidade mental e 37 familiares no Concello de Vigo a través dos seus servizos de intervención directa. Indirectamente, beneficiáronse deste programa un total de 749 familiares e/ou coidadores de persoas con enfermidade mental.

O apoio e a atención a persoas con enfermidade mental e familiares que ofrece FEAFES Galicia no Concello de Vigo consiste na facilitación de información sobre recursos, orientación, plans de intervención, apoio en xestións e atención temperá ante o trastorno mental. Pola súa banda, as accións de intervención e atención socio-familiar axudan aos usuarios a facer fronte ás dificultades e necesidades de manexo da enfermidade mental. 

FEAFES Galicia tamén ofrece no Concello de Vigo un servizo de asesoramento xurídico-legal a través do contacto telefónico dos usuarios cos asesores xurídicos da entidade, ou ben a través de citas presenciais programadas para a atención directa na delegación de Vigo. O fomento da autonomía persoal e social a través do emprego é outro dos eidos nos que se traballa, facilitando a inserción laboral das persoas con problemas de saúde mental a través de accións de información, orientación, formación, intermediación laboral e apoio para o mantemento do posto de traballo.

As accións de socialización e ocio, pola súa banda, lévanse a cabo a través da configuración dun grupo estable e aberto de usuarios que desenvolve as súas actividades cada dúas fins de semana, ademais da organización de estancias de fin de semana na casa de respiro vacacional de FEAFES Galicia.


Compartir contido