Skip to main content
As coidadoras non profesionais de persoas dependentes poden subscribir desde o 1 de abril un convenio especial coa Seguridade Social para que o Estado cotice por elas. O Ministerio de Traballo difundiu este luns información sobre como solicitar esta opción para as novas beneficiarias. Para as 7.000 persoas que tiñan subscritos estes convenios especiais antes do inicio do mes, estes continúan vixentes e a Administración pasou a ser a responsable do seu financiamento, segundo a nota de Traballo.
A recuperación do financiamento público do convenio especial dos coidadores non profesional quedou recollida no real decreto lei 6/2019, de igualdade laboral. A gran maioría son mulleres, polo que é habitual referirse ao colectivo en feminino. Desde xaneiro de 2013 a persoa coidadora tiña que facerse cargo en exclusividade das súas cotizacións se quería seguir mantendo esta cotización á Seguridade Social.
Quen pode acollerse a esta cotización?
O convenio especial está dirixido a “aquelas persoas designadas como coidadoras non profesionais no Programa Individual de Atención, elaborado polos Servizos Sociais correspondentes ao municipio de residencia da persoa solicitante”, lembra o Ministerio de Traballo.
Para subscribilo é necesario que a coidadora non estea dada de alta na Seguridade Social en ningún réxime a tempo completo nin no desemprego. Ademais, a persoa que recibe os coidados ten que ter recoñecida a prestación económica de dependencia.
Como se solicita?
A solicitude débese presentar nas oficinas da Tesourería Xeral da Seguridade Social “nas que existe un formulario para este fin”, apunta Traballo, e tamén se pode pedir na sede electrónica utilizando o servizo de “Alta en Convenio Especial”, para o que é necesario dispoñer do certificado electrónico.
“Hai que acompañar o formulario correspondente coa resolución da prestación económica da dependencia e o DNI tanto do coidador non profesional como da persoa dependente”, recolle a nota do Ministerio.
Pódese ampliar a cotización a cargo do coidador
Ao subscribir o convenio, hai varias opcións. Se se opta pola base de cotización equivalente ao tope mínimo do Réxime Xeral, o pago da cota será asumida na súa totalidade pola Administración.
Pero a coidadora non profesional ten a opción de elixir unha base de cotización superior. Nese caso, o Estado asume o financiamento da cota correspondente á base mínima de cotización e o coidador paga polo resto.
Tres meses para cotizar desde o 1 de abril
Se a coidadora non tiña subscrito o convenio especial coa Seguridade Social, pero a persoa dependente que atende conta coa prestación económica con anterioridade ao 1 de abril, ten tres meses (90 días naturais) para solicitar o convenio e que os seus efectos esténdanse desde esa data. É dicir, que a cotización comece o primeiro día deste mes.
“Se o subscriben despois do 30 de xuño, o convenio terá efectos a partir da data de subscrición”, informa Traballo, que é a data de presentación da solicitude.
Para as coidadoras de persoas cuxa prestación económica por dependencia sexa recoñecida despois do 1 de abril, as subscritoras do convenio especial teñen tamén 90 días naturais para que a cotización teña efectos desde o recoñecemento da prestación de dependencia. Se se solicita despois deses tres meses, o convenio comezará desde que se solicitou o mesmo.
Extinción do convenio especial
O Ministerio lembra que cando a persoa coidadora pasa a recibir unha pensión de xubilación, incapacidade permanente, de viuvez ou de favor familiar ou cumpra os 65 anos, “terá que dar de baixa o seu convenio”.
Tamén se extingue o mesmo cando falece a persoa dependente asistida, déixase de percibir a prestación económica para coidados familiares ou se deixan de prestar servizos como coidador.