Skip to main content
Programa cofinanciado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, con cargo á convocatoria de subvencións do 0,7 a actividades de interese social e promovido pola Asociación Española de Emprego con Apoio (AESE) como entidade organizadora.
O Emprego con Apoio defínese como: “Sistema de apoios ás persoas con discapacidade ou outros grupos en risco de exclusión social, para que consigan e manteñan un emprego no mercado laboral aberto. O apoio debe darse antes, durante e despois de obter un contrato laboral, incluíndo, ademais os apoios ao empresariado e tendo como punto clave en todo o sistema, a figura do Preparador ou Preparadora Laboral”. (European Union of Supported Employment. EUSE 2011).
Este sistema forma parte das políticas activas de emprego e está regulado polo Real Decreto 870/2007, do 2 de xullo, polo que se regula o programa de emprego con apoio como medida de fomento de emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo.
O programa enmárcase dentro do Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, que nos artigos 37 e 41 recolle como medida de inserción no emprego ordinario, aos Servizos de Emprego con Apoio.
OBXECTIVO: 
A creación e o mantemento do emprego das persoas con discapacidade e especiais dificultades de inserción, nas empresas do mercado ordinario de traballo.
ACCIÓNS A REALIZAR:
– Orientación e asesoramento para a procura de emprego.
– Formación laboral mediante uso de novas tecnoloxías.
– Deseño de itinerarios personalizados de inserción.
– Prospección e captación de ofertas de emprego.
– Dotación de apoios dentro e fóra da contorna laboral, á persoa traballadora e á súa familia e ao empresariado.
– Adestramentos das tarefas do posto de traballo.
– Seguimento e mantemento do posto de traballo.
– Implementación do plan de voluntariado para a área de emprego.
– Campaña de sensibilización empresarial.
BENEFICIARIOS: 
Persoas con discapacidade rexistradas nos Servizos Públicos de Emprego como demandantes de emprego non ocupados, así como traballadores ou traballadoras con discapacidade con contrato en empresas ordinarias con necesidades de apoio, sempre que, en ambos os casos, atópense nalgún dos supostos que se describen a continuación:
a) Persoas con parálise cerebral, persoas con problemas de saúde mental ou persoas con discapacidade intelectual cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%.
b) Persoas con discapacidade física ou sensorial cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65%.
c) Persoas con discapacidade auditiva cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%.
O programa tamén atende as necesidades de apoio das familias da persoa con discapacidade, baseando as accións realizadas na planificación centrada na persoa e nos círculos de apoio.
E desenvolve unha atención especializada, próxima e de calidade cara ao empresariado e os seus equipos de traballo. Asesorando e prestando os apoios necesarios ante calquera incidencia que poida xurdir no posto de traballo, ao longo de toda a relación contractual entre a persoa traballadora e a empresa.
CONTACTO: 
Para máis información sobre o programa diríxanse a:
Saúde Mental FEAFES Galicia
900 102 661
www.feafesgalicia.org
info@feafesgalicia.org