Política de privacidade

1. INFORMACIÓN A LA PERSONA USUARIA

“Saúde Mental Feafes Galicia- Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia” (Saúde Mental FEAFES Galicia), en adiante o Responsable, é o responsable do tratamento dos datos persoais da persoa usuaria e lle informa que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoaies e á libre circulación destes datos e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembre, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:

A finalidade que se persegue co tratamento e a realización das tramitaciones que resulten necesarias para poder:

 • Xestionar a solicitude de información remitida a través do formulario de contacto.
 • Xestionar a doazón económica recibida, comunicarse co doante e emitir o correspondente certificado de desgravación fiscal.
 • Xestionar a solicitude de voluntariado recibida polo interesado e realizar as comunicacións que resulten necesarias coa persoa voluntaria.
 • Xestionar o acceso e o uso eficiente do xestor documental/área privada da páxina web.
 • Xestionar a solicitude de inscrición no boletín de noticias e na lista de correo de actividades, así como remitir comunicacións para levar a cabo dunha maneira eficiente os devanditos servizos solicitados pola persoa interesada.
 • Xestionar e executar as actividades de contacto que Sáude Mental FEAFES Galicia realiza co colectivo e a comunidade, entre as que se inclúen as actividades de participación comunitaria, apoio ao movemento asociativo, comunicación tanto externa como interna e campañas informativas e de sensibilización. Con iso, trátase de incrementar e difundir a imaxe positiva do colectivo entre a cidadanía, mediante actividades, o mantemento de contacto cos medios de comunicación, elaboración de publicacións, material divulgativo, campañas de sensibilización e difusión de mensaxes a través das redes sociais.

Base xurídica do tratamento: a satisfacción dun interese lexítimo perseguido polo Responsable de tratamento ou o consentimento inequívoco prestado pola persoa interesada.

Criterios de conservación dos datos: conservaranse mentres sexan necesarios para alcanzar a finalidade para a que son tratados. Cando xa non sexa necesario tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seguridade dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Comunicación dos datos: non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obriga legal.

Dereitos que asisten á persoa usuaria:

 • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
 • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento.
 • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamiento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

 • Enderezo postal: Rúa Manuel Ceruelo, 5A- 5B, baixo. 15702. Santiago de Compostela (A Coruña)
 • Email: datos@feafesgalicia.org

2. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLA PERSOA USUARIA

As persoas usuarias, mediante a entrada de datos persoais nos campos nos formularios de contacto, voluntariado, doazóns, inscricións nos boletíns de noticias e actividades ou no acceso ao xestor documental, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos que non teñan carácter obrigatorio. A persoa usuaria garante que os datos persoais facilitados a Saúde Mental FEAFES Galicia son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.
O Responsable informa e garante expresamente ás persoas usuarias que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiros, salvo para o cumprimento de obriga legal, e que sempre que realice algún tipo de cesión de datos persoais, pedirase previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte da persoa usuaria afectada. Todos os datos solicitados a través do sitio web son necesarios para a prestación dun servizo óptimo á persoa usuaria. No caso de que non sexan facilitados todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o Responsable está a cumprir con todas as disposicións das normativas vixentes para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do RGPD, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.
Saúde Mental FEAFES Galicia garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o RGPD coa fin de protexer os dereitos e liberdades das persoas usuarias e comunicoulles a información adecuada para que poidan exercelos.