Skip to main content
Durante o 36º período de sesións do Consello de Dereitos Humanos da Organización de Nacións Unidas (ONU) e dentro do tema 3 da axenda, “Promoción e protección de todos os dereitos humanos, civís, políticos, económicos, sociais e culturais, incluído o dereito ao desenvolvemento”, este consello aprobou o pasado 28 de setembro unha resolución específica sobre “Saúde mental e Dereitos Humanos“. 
Na devandita resolución o Consello móstrase profundamente preocupado por que as persoas con problemas de saúde mental de todo o mundo “poidan ser obxecto, de maneira xeneralizada, de discriminación, estigma, prexuízos, violencia, abusos, exclusión social e segregación, internamento ilegal ou arbitrario, medicalización excesiva e tratamentos que non respecten a súa autonomía, vontade e preferencias”.
Recoñecendo a necesidade de protexer, promover e respectar todos os dereitos humanos na resposta global ás cuestións relacionadas coa saúde mental, neste documento recálcase que os Estados deben asegurarse de que as persoas con problemas de saúde mental poidan “vivir de forma independente, ser incluídas na comunidade, exercer a súa autonomía e capacidade de actuación, participar de maneira significativa en todos os asuntos que as afecten e tomar decisións respecto diso, así como lograr que se respecte a súa dignidade, en igualdade de condicións coas demais persoas”.
Ademais, insta os Estados a que “adopten, de maneira activa, medidas para incorporar plenamente unha perspectiva de dereitos humanos nos servizos de saúde mental” reafirmando a obrigación que teñen de “protexer, promover e respectar todos os dereitos humanos e as liberdades fundamentais e de velar por que as políticas e os servizos relacionados coa saúde mental axústense ás normas internacionais de dereitos humanos”.
Este Consello solicitou ao Alto Comisionado que organice unha consulta dun día e medio de duración para debater o logro dunha perspectiva de dereitos humanos en saúde mental, o intercambio de mellores prácticas e a aplicación de orientacións técnicas respecto diso, “incluídas iniciativas da Organización Mundial da Saúde en materia de saúde mental e dereitos humanos”, declarou.
A mencionada consulta terá lugar, como moi tarde, durante a celebración da 71ª Asemblea Mundial da Saúde(maio de 2018) e para a cal solicita que se convide aos Estados Membros e a todos os demais interesados, incluídos os órganos, organismos, fondos e programas pertinentes das Nacións Unidas como a OMS, ademais do Relator Especial sobre o dereito de toda persoa ao gozar do máis alto nivel posible de saúde física e mental, a Relatora Especial sobre os dereitos das persoas con discapacidade e o Relator Especial sobre a tortura e outros tratos ou penas crueis, inhumanos ou degradantes. Tamén solicita que se convide aos órganos creados en virtude de tratados, as institucións nacionais de dereitos humanos e a sociedade civil, incluídas as persoas con problemas de saúde mental e as súas organizacións.
Coas conclusións da devandita consulta elaborarase un informe no que “se identifiquen estratexias para promover os dereitos humanos na saúde mental e erradicar a discriminación, o estigma, a violencia, a coacción e os abusos nese ámbito, tamén mediante a formación e a capacitación de todos os grupos de interesados”, reza esta resolución.